Outras políticas de privacidade

Protección de datos

POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A presente Política de Privacidade (en diante, a “Política”) ten por obxecto regular os actos de tratamento de datos persoais que realiza a través do sitio web. Esta Política poderá ser complementada por aquelas disposicións particulares que puidesen establecerse para regular xunto á mesma, no seu caso, tratamentos de datos persoais específicos.

 

Tratamiento de datos personales

En cumprimento da Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, os datos de carácter persoal solicitados a través do sitio web serán tratados por AQUAOURENSE, que ostenta a condición de Responsable do Ficheiro. Os datos persoais dos usuarios do sitio web trátanse de forma absolutamente confidencial e dando cumprimento ao deber de secreto establecido no artigo 10 da referida norma. Así mesmo, os datos persoais obtidos a través do sitio web incorpóranse ao correspondente ficheiro titularidade de , debidamente inscrito no Rexistro Xeral de Protección de Datos.
AQUAOURENSE comprométese a implementar as medidas de seguridade de índole técnica e organizativa que sexan necesarias conforme á clase de datos persoais que se trate, en virtude dos artigos 79 e seguintes do Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro.

 

Finalidade

Unicamente se solicitan aqueles datos persoais que resultan estritamente indispensables, en cumprimento do principio de calidade dos datos. Os datos persoais solicitados a través do sitio web son pertinentes, adecuados e non excesivos conforme á finalidade para a que se obteñen. non utiliza procedementos ilícitos, desleais ou fraudulentos para obter os datos de carácter persoal. A obtención dos datos ten como finalidade principal a prestación de servizos de natureza informativa que soliciten os usuarios. Así mesmo, o usuario consente de forma expresa que os seus datos poderán ser utilizados para o envío de comunicacións meramente informativas relacionadas coa actividade de AQUAOURENSE, tanto por correo electrónico como por calquera outro medio. AQUAOURENSE solicitará ao interesado o consentimento previo cando os datos fornecidos quéiranse utilizar cunha finalidade diferente a aquela para a que se entregaron ou solicitaron.

 

Dereitos ARCO

O usuario que desexe exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición pode dirixirse por escrito, acreditando a súa identidade, á dirección de correo electrónico ou á sede.

A continuación explícase en que consiste cada un dos dereitos indicados:

  • Dereito de acceso: o usuario pode coñecer de que datos referidos á súa persoa dispón , así como a súa orixe e a finalidade para a que se utilizan.

  • Dereito de rectificación: o usuario pode solicitar a que modifique algún dos seus datos persoais no caso de que non estean actualizados.

  • Dereito de cancelación: o usuario pode solicitar a cancelación dos seus datos persoais, salvo que existan motivos que o impidan. A cancelación dos datos implica o seu bloqueo antes da súa definitiva eliminación.   

  • Dereito de oposición: o usuario pode opoñerse a que os datos obtidos por de fontes diferentes ao propio usuario sexan utilizados para determinadas finalidades. No caso de que obteña datos de fontes diferentes ao propio interesado, informarase puntualmente ao mesmo de tal extremo nun prazo de 3 meses desde o inicio do tratamento.

  •  Atenderá tales dereitos nun prazo máximo de 10 días desde o seu exercicio, salvo o dereito de acceso que poderá ser atendido nun prazo máximo de 30 días.

 

Acceso a datos personales por terceiros
AQUAOURENSE comprométese a non ceder ou comunicar os datos persoais a ningún terceiro, salvo autorización explícita do usuario.

Con todo, é posible que AQUAOURENSE deba permitir o acceso aos datos persoais do usuario, a terceiros que lle prestan servizos. Estes terceiros terán a condición de encargados do tratamento e unicamente tratará os datos persoais conforme ás instrucións de , para poder efectuar tales prestacións de servizos. En ningún caso utilizarán os datos persoais do usuario para fins propios ou diferentes aos detallados nesta Política.